A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch học lại, học bổ sung, kiểm tra lại của các lớp Trung Cấp CNTT 45,44,43

Kế hoạch học lại, học bổ sung, kiểm tra lại của các lớp Trung Cấp CNTT 45,44,43

49tjf49edf:News:Id
edf40wrjww2News:ContentNew

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH

Số:……./KH-CĐNCĐXD-ĐTTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bắc Ninh, ngày Tháng năm 2016

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC LẠI, HỌC BỔ SUNG,

KIỂM TRA LẠI TẠI TRUNG TÂM

Thực hiện theo kế hoạch đào tạo năm học 2016 – 2017 của Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh.

Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch tổ chức học lại, học bổ sung, kiểm tra lại với các môn học/modul như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH – SINH VIÊN

2. Chuyên ngành Công nghệ thông tin

- Học sinh lớp TC43CT1 ( có danh sách kèm theo).

- Học sinh lớp  TC43CT3 ( có danh sách kèm theo).

-  Học sinh lớp  TC44CT2 ( có danh sách kèm theo).

II. KINH PHÍ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Học sinh - sinh viên trước khi dự kiểm tra lần 2 nộp 20.000đ/ bài kiểm tra; học lại, học bổ sung nộp 10.000đ/tiết về giáo viên quản lý lớp, trước ngày 12/12/2016.

III. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN:

 1. Giáo viên: Trần Đình Luận

  Các lớp: TC43C1, TC43CT3, TC44CT2 các môn như sau:

  - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Cơ sở dữ liệu, lập trình căn bản, An toàn mạng, tin học đại cương, tin học văn phòng

  - Thời gian thực hiện: - Thời gian thực hiện: 1/12/2016- 20/1/2017

  - Địa điểm: TTGDTX- Thuận Thành, TTGDTX- Yên Dũng

 2. Giáo viên: Dương Thành Đạo

Các lớp: TC43CT1, TC43CT3 các môn như sau:

- Lắp ráp bảo trì máy tính, mạng máy tính, Quản trị CSDL Access 1,

- Thời gian thực hiện: 1/12/2016- 20/1/2017

- Địa điểm: TTGDTX- Thuận Thành, TTGDTX Yên Dũng

           Trên đây là kế hoạch tổ chức học lại, học bổ sung, kiểm tra lại. Đề nghị các lớp tại trung tâm liên kết, khoa Điện tử - Tin học phối hợp với Trung tâm thực hiện.

Nơi nhận:

+ BGH ( báo cáo )

+ Phòng HCTC, ĐT, KTKĐ, QLHS;

+ Khoa ĐT-TH;

+ TT GDTXDN Yên dũng, TTGDTX Thuận Thành.

+ Lưu ĐT-TH, VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH HỌC LẠI, HỌC BỔ SUNG, KIỂM TRA LẠI

Kèm theo kế hoạch số:         KH-CĐNCĐXD-ĐTTH

 1. Lắp ráp bảo trì máy tính

  TT

  HỌ VÀ TÊN

  LỚP

  SỐ TIẾT HỌC BỔ SUNG

  SỐ TIẾT HỌC LẠI

  KIỂM TRA LẠI

  SỐ TIỀN

  (ĐỒNG)

  KÍ NỘP

  1

  Phùng Thị Tuyết

  TC43CT1

   

   

   

  X

   

   

  2

  Trần Văn Huy

  TC43CT1

   

   

  X

   

   

  3

  Lại Phú An

  TC43CT3

   

  90

   

   

   

  4

  Hà Thị Dung

  TC43CT3

   

  90

   

   

   

  5

  Nguyễn Văn Tiến Dũng

  TC43CT3

   

  90

   

   

   

  6

  Nguyễn Văn Duy

  TC43CT3

   

  90

   

   

   

  7

  Nguyễn Thị Hằng

  TC43CT3

   

  90

   

   

   

  8

  Nguyễn Thị Thu Hằng

  TC43CT3

   

  90

   

   

   

  9

  Nguyễn Thị Hoài (25/1)

  TC43CT3

   

  90

   

   

   

  10

  Nguyễn Đăng Hùng

  TC43CT3

   

  90

   

   

   

  11

  Trương Thị Huyền

  TC43CT3

   

  90

   

   

   

  12

  Nguyễn Thị Nga

  TC43CT3

   

  90

   

   

   

  13

  Nguyễn Thị Ngân

  TC43CT3

   

  90

   

   

   

  14

  Nguyễn Thị Ngoan

  TC43CT3

   

  90

   

   

   

  15

  Lưu Xuân Quyền

  TC43CT3

   

  90

   

   

   

  16

  Nguyễn Hữu Sơn

  TC43CT3

   

  90

   

   

   

  17

  Nguyễn Thị Thảo (11/6)

  TC43CT3

   

  90

   

   

   

  18

  Phạm Thị Thảo

  TC43CT3

   

  90

   

   

   

  19

  Nguyễn Thị Yến

  TC43CT3

   

  90

   

   

   

   

 2. Mạng máy tính

   

  HỌ VÀ TÊN

  LỚP

  SỐ TIẾT HỌC BỔ SUNG

  SỐ TIẾT HỌC LẠI

  KIỂM TRA LẠI

  SỐ TIỀN

  (ĐỒNG

  KÍ NỘP

  1

  Nguyễn Đình Anh

  TC43CT3

   

  75

   

   

   

  2

  Nguyễn Thị Ánh

  TC43CT3

   

  75

   

   

   

  3

  Nguyễn Bá Bảo

  TC43CT3

   

  75

   

   

   

  4

  Lê Doãn Dũng

  TC43CT3

   

  75

   

   

   

  5

  Nguyễn Văn Tiến Dũng

  TC43CT3

   

  75

   

   

   

  6

  Nguyễn Văn Duy

  TC43CT3

   

  75

   

   

   

  7

  Nguyễn Thị Hằng

  TC43CT3

   

  75

   

   

   

  8

  Nguyễn Thị Thu Hằng

  TC43CT3

   

  75

   

   

   

  9

  Nguyễn Thị Hoài(25/1)

  TC43CT3

   

  75

   

   

   

  10

  Dương Thị Huệ

  TC43CT3

   

  75

   

   

   

  11

  Nguyễn Đăng Hùng

  TC43CT3

   

  75

   

   

   

  12

  Trương Thị Huyền

  TC43CT3

   

  75

   

   

   

  13

  Nguyễn Văn Khang

  TC43CT3

   

  75

   

   

   

  14

  Dương Thị Kiều

  TC43CT3

   

  75

   

   

   

  15

  Vũ Thành Lam

  TC43CT3

   

  75

   

   

   

  16

  Nguyễn Thị Lan

  TC43CT3

   

  75

   

   

   

  17

  Nguyễn Thị Nhật Lệ

  TC43CT3

   

  75

   

   

   

  18

  NGuyễn Thị Nga

  TC43CT3

   

  75

   

   

   

  19

  Nguyễn Thị Ngân

  TC43CT3

   

  75

   

   

   

  20

  Trịnh Đức Nghĩa

  TC43CT3

   

  75

   

   

   

  21

  Nguyễn Thị Ngoan

  TC43CT3

   

  75

   

   

   

  22

  Nguyễn Hữu Long Nhật

  TC43CT3

   

  75

   

   

   

  23

  Lưu Xuân Quyền

  TC43CT3

   

  75

   

   

   

  24

  Nguyễn Hữu Sơn

  TC43CT3

   

  75

   

   

   

  25

  Lê Thị Thanh

  TC43CT3

   

  75

   

   

   

  26

  Nguyễn Thị Thảo(15/1)

  TC43CT3

   

  75

   

   

   

  27

  Phạm Thị Thảo

  TC43CT3

   

  75

   

   

   

  28

  Nguyễn Hoài Thương

  TC43CT3

   

  75

   

   

   

  29

  Nguyễn Thị Yến

  TC43CT3

   

  75

   

   

   

   

 3. Lập trình căn bản

   

  HỌ VÀ TÊN

  LỚP

  SỐ TIẾT HỌC BỔ SUNG

  SỐ TIẾT HỌC LẠI

  KIỂM TRA LẠI

  SỐ TIỀN

  (ĐỒNG

  KÍ NỘP

  1

  Trần Thị Duyên

  TC44CT2

  60

   

   

   

   

   

  2

  Ngô Thị Huệ

  TC44CT2

  60

   

   

   

   

  3

  Lưu Thị Thùy Liên

  TC44CT2

  60

   

   

   

   

   

 4. An toàn mạng

   

  HỌ VÀ TÊN

  LỚP

  SỐ TIẾT HỌC BỔ SUNG

  SỐ TIẾT HỌC LẠI

  KIỂM TRA LẠI

  SỐ TIỀN

  (ĐỒNG

  KÍ NỘP

  1

  Nguyễn Bá Bảo

  TC43CT3

   

   

  x

   

   

   

  2

  Lê Doãn Dũng

  TC43CT3

   

   

  x

   

   

  3

  Nguyễn Văn Duy

  TC43CT3

   

   

  x

   

   

  4

  Trương Thị Huyền

  TC43CT3

   

   

  x

   

   

  5

  Phan Thị Huyền

  TC43CT3

   

   

  x

   

   

  6

  Dương Thị Kiều

  TC43CT3

   

   

  x

   

   

  7

  Nguyễn Văn Khang

  TC43CT3

   

   

  x

   

   

  8

  Vũ Thành Lam

  TC43CT3

   

   

  x

   

   

  9

  Trịnh Đức Nghĩa

  TC43CT3

   

   

  x

   

   

  10

  Trần Thị Quyên

  TC43CT3

   

   

  x

   

   

  11

  Lê Thị Thanh

  TC43CT3

   

   

  x

   

   

  12

  Nguyễn Hoài Thương

  TC43CT3

   

   

  x

   

   

   

   

 5. Môn Cơ sở dữ liệu

  TT

  HỌ VÀ TÊN

  LỚP

  SỐ TIẾT HỌC BỔ SUNG

  SỐ TIẾT HỌC LẠI

  KIỂM TRA LẠI

  SỐ TIỀN

  (ĐỒNG)

  KÍ NỘP

  1

  Nguyễn Văn Duy

  TC43CT3

   

  60

   

   

   

   

  2

  Nguyễn Thị Hằng

  TC43CT3

   

  60

   

   

   

  3

  Nguyễn Thị Thu Hằng

  TC43CT3

   

  60

   

   

   

  4

  Nguyễn Thị Hoài (25/1)

  TC43CT3

   

  60

   

   

   

  5

  Nguyễn Đăng Hùng

  TC43CT3

   

  60

   

   

   

  6

  Trương Thị Huyền

  TC43CT3

   

  60

   

   

   

  7

  Vũ Thành Lam

  TC43CT3

   

  60

   

   

   

  8

  Nguyễn Thị Nga

  TC43CT3

   

  60

   

   

   

  9

  Nguyễn Thị Ngoan

  TC43CT3

   

  60

   

   

   

  10

  Lê Thị Thanh

  TC43CT3

   

  60

   

   

   

  11

  Nguyễn Thị Thảo (11/6)

  TC43CT3

   

  60

   

   

   

  12

  Phạm Thị Thảo

  TC43CT3

   

  60

   

   

   

  13

  Nguyễn Thị Yến

  TC43CT3

   

  60

   

   

   

  14

  Nguyễn Thị Nga

  TC43CT3

   

  60

   

   

   

   

 6. Môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật

TT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

SỐ TIẾT HỌC BỔ SUNG

SỐ TIẾT HỌC LẠI

KIỂM TRA LẠI

SỐ TIỀN

(ĐỒNG)

KÍ NỘP

3

Dương Thị Thắm

TC43CT1

 

 

X

 

 

4

Phùng Thị Tuyết

TC43CT1

 

 

X

 

 

5

Dương Thị Xuân

TC43CT1

 

 

X

 

 

6

Nguyễn Thị Thủy

TC43CT1

 

 

X

 

 

7

Nguyễn Viết Tuấn

TC43CT1

 

 

X

 

 

8

Ngô Thị Quỳnh

TC43CT1

 

 

X

 

 

7 .Môn Tin học Đại Cương

 

 

 

HỌ VÀ TÊN

LỚP

SỐ TIẾT HỌC BỔ SUNG

SỐ TIẾT HỌC LẠI

KIỂM TRA LẠI

SỐ TIỀN

(ĐỒNG)

KÍ NỘP

 

Lê Doãn Dũng

TC43CT3

 

75

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hằng

TC43CT3

 

75

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hằng

TC43CT3

 

75

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hoài A1

TC43CT3

 

75

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Hùng

TC43CT3

35

 

 

 

 

 

Trịnh Đức Nghĩa

TC43CT3

45

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Long Nhật

TC43CT3

45

 

 

 

 

 

Lưu Xuân Quyền

TC43CT3

40

 

 

 

 

 

Phạm Thị Thảo

TC43CT3

 

75

 

 

 

 

Nguyễn Thị Yến

TC43CT3

 

75

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ngân

TC43CT3

 

75

 

 

 

 

Vũ Thành Lam

TC43CT3

60

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Sơn

TC43CT3

 

75

 

 

 

 

Lê Thị Thanh

TC43CT3

 

75

 

 

 

 

8.Môn Quản trị CSDL Access1

TT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

SỐ TIẾT HỌC BỔ SUNG

SỐ TIẾT HỌC LẠI

KIỂM TRA LẠI

SỐ TIỀN

(ĐỒNG)

KÍ NỘP

9

Nguyễn Thị Ánh

TC43CT3

 

75

 

 

 

10

Lê Doãn Dũng

TC43CT3

 

75

 

 

 

11

Nguyễn Văn Duy

TC43CT3

 

75

 

 

 

12

Nguyễn Thị Hằng

TC43CT3

 

75

 

 

 

13

Nguyễn Thị Hiền

TC43CT3

 

75

 

 

 

14

Nguyễn văn Khang

TC43CT3

 

75

 

 

 

15

Dương Thị Kiều

TC43CT3

 

75

 

 

 

16

Lê Thị Thanh

TC43CT3

 

75

 

 

 

17

Nguyễn Thị Thảo

TC43CT3

 

75

 

 

 

18

Nguyễn Hoài Thương

TC43CT3

 

75

 

 

 

 

 1. Tin học văn phòng

 

HỌ VÀ TÊN

LỚP

SỐ TIẾT HỌC BỔ SUNG

SỐ TIẾT HỌC LẠI

KIỂM TRA LẠI

SỐ TIỀN

(ĐỒNG

KÍ NỘP

1

Ngô Thị Huệ

TC44CT2

 

60

 

 

 

 

2

Vương Thị Bích

TC44CT21

 

60

 

 

 

 

Tác giả: Ban Giám Đốc

Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Chính phủ điện tử
Video
Bản đồ vị trí
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Hôm qua : 331
Tháng 01 : 2.385
Tháng trước : 1.360
Năm 2022 : 2.385
Năm trước : 55.167
Tổng số : 57.801