Cơ Cấu Ban Giám Đốc Trung Tâm

 

Ban Giám Đốc Trung Tâm GDTX Thuận Thành

 

1 - Ông: LÊ THANH HẢI

    Chức Vụ: Giám Đốc.

    Học Vị: Thạc Sĩ.

    Năm Sinh: 24/12/1966.

    Mail: haigdtxtt.bacninh@gmail.com

    Điện Thoại: 0983.873.639

--------------------------------------------------------------

 

 

2 - Ông: NGUYỄN THÀNH HƯNG                                          

      Chức Vụ: P. Giám Đốc.

     Học Vị: Thạc SĨ                                                                                              

     Năm Sinh: 08/02/1979

     Mail: hunggdtxtt.bacninh@gmail.com

     Điện Thoại: 02413.505.422

----------------------------------------------------------------

3 - Ông: NGUYỄN HỮU TRIẾT

     Chức Vụ: P. Giám Đốc

     Học Vị: Đại học sư phạm 2

     Năm Sinh: 14/04/1965

     Mail: trietgdtxtt.bacninh@gmail.com

 

Tác giả: Ban Giám Đốc